MR

Samenstelling van de MR 2018-2019

Namens de ouders:
Dhr. van Gaal (voorzitter)
Mevr. van Berkel (ook GMR lid)
Namens het team:
Diana Verkaaik
Inger Kuiper
Denise Sahusilawane (GMR namens het team)

Wat doet de MR:
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een nieuwe methode, de leerlingbegeleiding of de groepsindeling. Maar soms ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling of het samenwerken met een andere school….
Bijna teveel om op te noemen

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met diverse vormen van inspraak:
* Financiën; bijv. begroting van de school;
* Het benoemen van personeel;
* Het beoordelen van het schoolplan; bijv. op welke wijze wordt er
les gegeven, welke methoden gebruikt men enz.;
* Wijzigingen in de schoolorganisatie; bijv. schooltijden;
* Het vakantierooster; bijv. het inplannen van de extra vrije dagen
en de niet gangbare vakantieweken;
* Het concept controleren van de schoolgids die ieder jaar uitkomt;
* Het “zorgplan” dat voor de samenwerkende scholen is
geschreven, lezen en beoordelen of het concept voor onze school
goed van toepassing is. Het zorgplan wordt met de interne
leerlingen coördinator doorgesproken en opmerkingen worden in
het concept verwerkt;
* ARBO wetgeving; de school wordt ieder jaar gecontroleerd en dit
wordt met de directeur en iemand van de MR besproken, zodat de
directeur kan controleren of de aanpassingen die noodzakelijk zijn
worden uitgevoerd; bijv. het vervangen van het zand in de
zandbak, hangen de kapstokken op de juiste hoogte, zijn de
stoelen voor de leerlingen en leerkrachten goed e.d.;
* De MR is een brug tussen ouders en school.

De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op een aantal rechten die de MR heeft:
informatierecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
In de nieuwe Wet Medezeggenschap Onderwijs liggen de rechten van de medezeggenschapsraad in principe vast. Daardoor is de positie van de MR een stuk duidelijker geworden.
Zowel de ouders als de personeelsleden in de MR hebben één gemeenschappelijk belang, nl.: “De School”
Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding
zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.
Kortom: geen van de geledingen staat ooit “buitenspel”.

De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand en deze vergaderingen zijn openbaar.
De agenda van de vergadering, met een korte toelichting van de onderwerpen staat in het ouderbulletin de Heerelei, voorafgaande aan de vergadering. In de Heerlei staat na de vergadering een kort verslag van de besproken onderwerpen. De goedgekeurde notulen staan op de site van de Heervelden, onder “MR”.
Voor meer informatie over de MR, bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement verwijzen we u naar de website www.heerevelden.nl

Twee leden van de MR zijn afgevaardigd in het overkoepelend orgaan van alle openbare scholen; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Ieder jaar zijn er (indien nodig) in maart verkiezingen, naar aanleiding van het rooster van aftreden.

Heeft u vragen aan de MR, dan kunt u deze stellen via het emailadres: contactmr@heerevelden.nl
We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

“In de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat!”